REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI W RAMACH DZIAŁAŃ I PROGRAMÓW PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ RUN AND FUN W WARSZAWIE

Fundacja Run and Fun w swojej działalności kieruje się zasadami uczciwości, poszanowania poglądów innych, transparentności działań oraz zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących naszych klientów i partnerów.

Regulamin niniejszy określa zasady współpracy pracowników Fundacji Run and Fun z wolontariuszami zaangażowanymi bezpośrednio w prace i projektu naszej Fundacji.

 1. Wszystkie usługi świadczone przez wolontariuszy Fundacji Run and Fun oferowane są nieodpłatnie.
 2. Wolontariusze swoje usługi oferują wszystkim zainteresowanym bez względu na płeć, wiek, światopogląd, narodowość i wyznanie lecz po uprzednim świadomym wyborze zakresu i charakterze pomocy.
 3. W prace biura Fundacji oraz do wspierania pracy koordynatorów programów Fundacji mogą być również angażowani wolontariusze.
 4. Każdy z koordynatorów danego programu może sam rekrutować wolontariuszy lub może zwrócić się o pomoc w tym zakresie do odpowiednich miejsc – Pośrednictwa Wolontariatu.
 5. Zakres prac, czas oraz formy pomocy określają wspólnie koordynator Fundacji danego programu i wolontariusz.
 6. Kwalifikacje wolontariusza oraz jego predyspozycje do udziału w danym programie  określa koordynator programu Fundacji.
 7. Określony zakres, zasady współpracy oraz kwalifikacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 muszą zostać zaaprobowane przez Prezesa Fundacji Run and Fun.
 8. Wolontariusz przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń musi zostać przygotowany do pracy oraz muszą być mu zapewnione bezpieczne i higieniczne zasady wykonywania świadczeń.
 9. Za zakres i formę prowadzonych programów i współpracę z wolontariuszami odpowiedzialni są koordynatorzy poszczególnych projektów Fundacji.
 10. Wolontariusze Fundacji mają pierwszeństwo w przyjęciu do pracy lub zlecaniu im prac płatnych w stosunku do innych kandydatów ubiegających się w konkursie o dane stanowisko, jeśli ich kwalifikacje i predyspozycje są zgodne i odpowiednie  z oczekiwanymi danego stanowiska.
 11. Każda osoba korzystająca z wyposażenia Fundacji powinna przestrzegać zasad  prawidłowego ich użytkowania i dbać o zasady właściwego ich wykorzystania.
 12. Wolontariusze uczestniczący w realizacji programów Fundacji Run and Fun i przebywający  na terenie wykonywania projektu, zobowiązani są do odnotowania godziny, dnia wejścia  i wyjścia oraz określenia zakresu wykonywanych czynności. Zapisów tych należy dokonywać w „ Ewidencji pracowników i wolontariuszy”, udostępnionej wolontariuszowi przez koordynatora projektu.
 13. Całością działań realizowanych przez Fundację Run and Fun  kieruje Prezes, posiadający uprawnienia kierownika zakłady pracy.
 14. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01. marca 2014 i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.

Other hand, he would urge that the spirit of geometry may be have a glance at the website