Regulamin Projektu „Ćwicz po zdrowie na Ursynowie”

I. Organizator

 1. Organizatorem jest Fundacja RUN AND FUN z siedzibą w Warszawie 02-797, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok 112 B, zwany dalej Fundacja

II. Cele

 1. Przeciwdziałanie regresowi funkcji organizmu
 2. Zwiększenie motywacji do podejmowania aktywnych form działania w czasie wolnym przez osoby starsze
 3. Zachęta do zmiany stylu życia
 4. Zapobieganie występowaniu, ograniczających zmian zachodzących w układzie ruchowym (szkielecie, mięśniach)
 5. Wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy uczestnikami
 6. Zwiększenie poczucia własnej sprawności
 7. Aktywne i atrakcyjne spędzanie czasu

III. Termin i miejsce

 1. Zajęcia sportowe odbędą się w terminie maj – grudzień 2019r.
 2. Daty i godziny zajęć dla grupy 1 oraz grupy 2 podane są na stronie internetowej Fundacji w zakładce Ursynów 2019/Harmonogram spotkań.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i/lub daty i/lub miejsca, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.runandfun.pl.

IV. Warunki Zgłoszenia i Uczestnictwa („Warunki”)

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba pełnoletnia zameldowana lub zamieszkała na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz podpisanie stosownych dokumentów. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na Stronie internetowej lub w biurze Fundacji. Podpisanie stosownych dokumentów odbędzie się w dniu rozpoczęcia Projektu.
 3. Liczba uczestników Projektu jest limitowana tj. 2 grupy po 15 osób. W przypadku wyczerpania limitu Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.
 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 5. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
 6. W dniu rozpoczęcia Projektu uczestnicy proszeni są o przyniesienie dokumentu tożsamości zgodnego z danymi podanymi przy rejestracji.
 7. Ubezpieczenie. Projekt ubezpiecza Fundacja. Fundacja nie zapewnia jednak Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Projekcie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Uczestnik bierze udział w Projekcie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Projekcie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Fundacji prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Projekcie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Projekcie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Fundacji. Uczestnik deklaruje, że zwróci Fundacji wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Fundację na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Projekcie z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Fundacji.
 8. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce zajęć. Fundacja nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na zajęcia.
 9. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Projektu muszą być pełnoletni.
 10. Projekt skierowany jest do osób pełnosprawnych.
 11. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Projekcie. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: wnoszenie na zajęcia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników; środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zajęć. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zajęciach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Projekcie, w szczególności zasad fair play.

V. Klasyfikacje i nagrody

 1. W trakcie trwania Projektu trzykrotnie zostaną przeprowadzane badania składu masy ciała oraz testy sprawnościowe przez wykwalifikowanego dietetyka oraz trenera, co pozwoli na określenie stanu wyjściowego oraz postępów Uczestników Projektu. Uczestnicy otrzymają wyniki badań w formie wydruków.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Projekt otrzymają dyplom uczestnictwa.

VI. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Projekcie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Fundację.
 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
  • w zakresie prowadzenia i realizacji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Projektu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Fundacji, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze Strony internetowej odpowiada Fundacja. Dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Fundacji.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Fundacja.