Warszawa, dnia 13 marca 2013 r.

Uchwała nr 1 Fundatorów

„Fundacji Run and Fun” z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 marca 2013 r.

§ 1

Fundatorzy ustalają nowe brzmienie § 1 Statutu Fundacji:

„ § 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Run and Fun” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Bartosza Badzyńskiego oraz Mateusza Roberta Skolimowskiego zwanych dalej

Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2013 r. za numerem repertorium A………../ 2013 w Kancelarii Notarialnej Doroty Ciechomskiej w Warszawie, wraz ze zmianami oświadczenia o ustanowieniu fundacji z dnia 13 marca 2013 r. dokonanymi aktem notarialnym z dnia 13 marca 2013 r. za numerem repertorium A………../2013 w Kancelarii Notarialnej Doroty Ciechomskiej w Warszawie działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego Statutu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Fundatorów

„Fundacji Run and Fun” z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 marca 2013 r.

§ 1

Fundatorzy ustalają nowe brzmienie § 9 Statutu Fundacji:

㤠9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację i wspieranie imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, spotkań, szkoleń, warsztatów oraz festiwali;

2. Scalanie środowiska sportowców i ludzi uprawiających rekreację ruchową;

3. Współpracę z instytucjami i organizacjami sportowymi, edukacyjnymi i społecznymi,

w kraju i za granicą.

4. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, animacyjnej;

5. Wspieranie „młodych talentów” (np. sportowych), w tym organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów, przydzielanie nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewnianie możliwości treningu czy innej formy doskonalenia talentu;

6. Przyznawanie nagród osobom lub grupom osób promującym wartości Fundacji;

7. Propagowanie i rozwijanie wiedzy o sporcie; 8. Inicjację wymiany doświadczeń między osobami; 9. Prowadzenie działalności wydawniczej”.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Fundatorów

„Fundacji Run and Fun” z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 marca 2013 r.

§ 1

Fundatorzy ustalają nowe brzmienie § 24 Statutu Fundacji:

„24

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy: uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

W przypadku braku porozumienia decyduje głos Prezesa Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Fundatorów

„Fundacji Run and Fun” z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 marca 2013 r.

§ 1

Fundatorzy ustalają nowe brzmienie § 27 Statutu Fundacji:

„27

Do zadań Rady należy:

Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

Nadzór nad działalnością Fundacji.

Opiniowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Fundatorów

„Fundacji Run and Fun” z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 marca 2013 r.

§ 1

Fundatorzy ustalają nowe brzmienie tekstu jednolitego Statutu Fundacji:

„STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA RUN & FUN”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Run and Fun” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Bartosza Badzyńskiego oraz Mateusza Roberta Skolimowskiego zwanych dalej

Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2013 r. za numerem repertorium A………../

2013 w Kancelarii Notarialnej Doroty Ciechomskiej w Warszawie, wraz ze zmianami oświadczenia o ustanowieniu fundacji z dnia 13 marca 2013 r. dokonanymi aktem notarialnym z dnia 13 marca 2013 r. za numerem repertorium A………../2013 w Kancelarii Notarialnej Doroty Ciechomskiej w Warszawie działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego Statutu.

& 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

& 3

Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

& 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

& 5

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

& 6

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 7

Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki, przede wszystkim zaś:

1. Popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku.

2. Promowanie kultury fizycznej.

3. Promowanie zdrowego trybu życia.

4. Działalność charytatywna

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację i wspieranie imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, spotkań, szkoleń, warsztatów oraz festiwali;

2. Scalanie środowiska sportowców i ludzi uprawiających rekreację ruchową;

3. Współpracę z instytucjami i organizacjami sportowymi, edukacyjnymi i społecznymi, w kraju i za granicą.

4. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, animacyjnej;

5. Wspieranie „młodych talentów” (np. sportowych), w tym organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów, przydzielanie nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewnianie możliwości treningu czy innej formy doskonalenia talentu;

6. Przyznawanie nagród osobom lub grupom osób promującym wartości Fundacji;

7. Propagowanie i rozwijanie wiedzy o sporcie; 8. Inicjację wymiany doświadczeń między osobami; 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.

& 10

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z jej celem. & 11

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

& 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1. PKD 58 – Działalność wydawnicza,

2. PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,

3. PKD 70.22 – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

4. PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,

5. PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

6. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

7. PKD 82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

8. PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,

9. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

10. PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

11. PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 12. PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

& 13

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

& 14

1) Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,

2) Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundatorzy przeznaczają dodatkowo kwotę 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

&15

Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

2) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

3) odsetek bankowych i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) majątku ruchomego i nieruchomego,

5) zbiórek z imprez publicznych,

6) dochodów uzyskanych z praw majątkowych.

& 16

Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

& 17

1) Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz odsetek bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie

postanowili inaczej.

2) Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3) Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

4) W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

& 18

1) Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe

2) Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe

3) Z dochodów określonych w § 15 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.

4) Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§ 19

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

& 20

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

& 21

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany “Zarządem”

Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana “Radą”

§ 22

W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Fundator Paweł Bartosz Badzyński, który obejmuje funkcję Prezesa Zarządu oraz Fundator Mateusz Robert Skolimowski, który obejmuje funkcję Członka Zarządu.

Członkostwo Fundatorów w składzie Zarządu ustaje na skutek ich rezygnacji.

§ 23

1. Zarząd Fundacji może składać się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę na okres 3 lat.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez kilka kadencji.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów;

b) nienależytego wypełniania funkcji członka;

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu;

d) śmierci członka Zarządu;

e) odwołania przez Fundatorów;

f) z końcem kadencji.

4. Kadencja nowo wybranego członka Zarządu upływa razem z kadencją pozostałych

członków Zarządu.

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

d) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną

Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

W przypadku braku porozumienia decyduje głos Prezesa Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 25

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

Fundacji.

§ 26

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

§ 27

Do zadań Rady należy:

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

Nadzór nad działalnością Fundacji.

Opiniowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.”

ROZDZIAŁ V

ZMIANY W STATUCIE

& 28

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady.

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

& 29

W przypadku gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

& 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla jakiego została ustanowiona lub w

razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady.

Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

RODZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

& 31

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu. & 32

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Fundatorzy:

Paweł Bartosz Badzyński                                Mateusz Robert Skolimowski

May be known in conversation by https://homework-writer.com the cordiality with which he